Haridus ja noorsootöö

Järva valla LASTE, NOORTE, PEREDE ja EAKATE heaks

II Haridus  ja noorsootöö 

Järva vallas
 • tagatakse igale lapsele kvaliteetne alus- ja põhiharidus võimalikult kodu lähedal.
 • tagatakse kvaliteetne, kaasaegne ning muutunud  õpikäsitlustest lähtuv gümnaasiumihariduse andmine, säilitades  mittestatsionaarse õppevormi kaugõppes.
 • jätkatakse õppekeskkonna parendamist kõikides haridusasutustes.
 • toetatakse huvihariduse andmist ja suurendatakse kättesaadavust kõikidele Järva valla lastele.
 • laiendatakse laste huvitegevuse valikuvõimalusi kasutades erinevate piirkondade tugevusi.
 • jätkatakse Koeru muusikakooli tegevust ning laiendatakse tegevuskohti teistesse keskustesse.
 • luuakse täiendavad võimalused elukestvaks õppeks.
 • jätkatakse ja arendatakse noortekeskuste tegevust läbi koostöövõrgustiku.
 • rakendatakse mobiilset noorsootööd, mis lähtub noorte vajadustest ning soovidest.
 • toetatakse erinevate noorteühenduste ja noorteklubide tegevusi.
 • suurendatakse läbi erinevate programmide noorte ettevõtlikkust.
 • korraldatakse töö- ja puhkelaagreid.
 • kaasatakse noori otsustusprotsessidesse.

Comments

Popular posts from this blog

187 Arto Saar

206 Urmas Glase

198 Meelis Kaseväli