Posts

Showing posts from September, 2017

202 Siiri Tammiste

Image
Mis seob Sind Järva vallaga? Loen ennast järvakaks, sest olen sündinud, kasvanud ja õppinud siin. Töötan tänagi Järva vallas. See on minu kodukoht, siinsed tegevused lähevad mulle korda.  Mis haridust omate ja mis tööd teete ning millega veel tegelete?  Mul on kõrgharidus rahvusvaheliste suhete erialal Euroülikoolist ja raamatupidaja elukutse Mõdriku Põllumajandustehnikumist. Lisaks kutsetunnistus personalijuhtimises. Olen töötanud raamatupidajana pea 25 aastat, sellest viimased 18 aastat Epiimas. Lisaks põhitööle tegutsen Järvamaa Saagu Valguse juures vabatahtlikuna ning olen Järva-Peetri koguduse ja Järva Arengu Partnerite juhatuse liige.  Kuidas olete seni omavalitsuse juhtimisega seotud olnud? Olen olnud Kareda Vallavolikogu liige aastatel 2002-2013, sellest 2009-2013 volikogu esimees. Viimastel aastatel kuulnud kultuuri- ja hariduskomisjoni ning eelarve- ja majanduskomisjoni. Pikki aastaid juhtisin Järvamaa Omavalitsuste Liidu revisjonikomisjoni. Tegutsemist ja toim

208 Ülle Jääger

Image
Mis seob Sind Järva vallaga?  Selles piirkonnas on minu kodu. Olen siin õppinud, töötanud ja pere loonud. See piirkond on mulle väga palju andnud, nüüd on aeg küps, et omalt poolt selle piirkonna arengusse rohkem panustada. Mis haridust omate ja mis tööd teete ning millega veel tegelete? Lõpetasin Tallinna Ülikooli kultuurinõunik/manageri erialal, kuid oman ka tantsupedagoogi ja lasteaiaõpetaja diplomit. Praegu õpin Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis rahvuslikku käsitööd. Töötan täna Järva-Jaani Gümnaasiumis ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajana. Aga enne kõike olen ma ema, kokk-koristaja jne. Mul on palju toredaid ja huvitavaid sõpru ning oma panuse annan Järva Arengu Partnerite, Koeru Haridus- ja Kultuuriseltsi ning Vao Külaseltsi juhatuse töös kaasa lüües. Kuidas olete seni omavalitsuse juhtimisega seotud olnud? Olen töötanud arendusnõunikuna Järva-Jaani Vallavalitsuses ja abivallavanemana Koeru Vallavalitsuses. Volikogu töös pole osalenud, kuna pole volikogu

Keskkond/avalik infrastruktuur ning investeeringud

VII Keskkond/avalik infrastruktuur Järva vallas korrastatakse valla omanduses olevad objektid.  tõstetakse elanike keskkonnateadlikkust läbi erinevate koolituste, programmide ning noorte töö- ja puhkelaagrite.  püütakse leida peremehetutele hoonetele omanikud.  tagatakse avaliku ruumi heakord aastaringselt.  algatatakse parkide ja asulate haljastuse planeerimine.  parendatakse järjepidevalt valla teede seisukorda, sh mustkatte alla viimine.  tagatakse lumetõrje kõikidel valla teedel ning kõikide kinnistuteni, kus on kehtivad prügilepingud.  arendatakse edasi tänavavalgustust ja tagatakse lampide põlemine hommikuni.  arendatakse edasi videovalvesüsteeme.  osaletakse lairiba projektis, et tagada kiire interneti jõudmine igasse kodusse.  ühtlustatakse kinnisvara haldamine ja majandamine valla hoonetes.  jätkatakse kergliiklusteede väljaehitamist.  parendatakse inimeste liikumisvõimalusi ühistranspordiga. Järva vallas viiakse ellu investeeringud lähtuvalt ühinemisle

Ettevõtlus/turism

VI Ettevõtlus/turism Järva vallas • toetatakse uute ettevõtete loomist ning korraldatakse erinevaid ettevõtlusalaseid koolitusi. • osaletakse aktiivselt Invest in Estonia programmis. • luuakse võimalused ettevõtluse rendipindade tekkimiseks, et uutel ettevõtjatel oleks lihtsam alustada. • välditakse suhtlusel ettevõtjatega liigset bürokraatiat. • toetatakse ettevõtlusõpet kõikides valla haridusasutustes. • tehakse koostööd erinevate turismi- ja ettevõtlusorganisatsioonidega. • tutvustatakse piirkonda mitmekesise turismisihtkohana nii Eestis kui välismaal. • arendatakse edasi olemasolevaid turismiobjekte ning luuakse uusi turismiatraktsioone ja vaatamisväärsusi.

192 Eveli Meibaum

Image
Mis seob Sind Järva vallaga?  Elan aastast 1992 Järva-Jaanis, siia oleme elukaaslasega loonud endale armsa kodu ja siin on sündinud ja kasvanud meie lapsed.                                                                                                                                                      Mis haridust omate, mis tööd teete ning millega veel tegelete?  Keskhariduse omandamist alustasin Kadrina Keskkoolis ja lõpetasin aastal 1993 Järva-Jaanis. Aastast 2004 töötan AS Konesko Elektrikilpide Tehases tootmisjuhi ametikohal. Töö on põnev ja suhtun sellesse alati suure pühendumusega. Vaba aega veedan võimalikult palju kodus pere keskel ja aias toimetades. Samuti on sport meie peres tähtsal kohal. Talvehooajal mängin saalihokit ja võimalusel käin suusatamas.Suvel leiab mind ikka ja jälle Võllaste Discgolfi rajalt.  Kuidas olete seni omavalitsuste juhtimisega seotud olnud?       Siiani olen omavalitsuste tegemisi kõrvalt vaadanud ja pole suurt sõna sekka öelnud. Küll ol

Külaelu, kodanikuühiskond

V Külaelu, kodanikuühiskond Järva vallas aidatakse kaasa kogukonnakogude loomisele kõikide piirkondade esindamiseks. toetatakse kogukondade omaalgatusi. toetatakse seltside tegevust ning aidatakse projektide omafinantseeringu katmisel. arendatakse ning parendatakse külade elukeskkonda. motiveeritakse külavanemate ja sädeinimeste tegevust. kaasatakse kodanikke neid puudutavatest küsimustes võimalikult varakult. on suhtlemine ja infovahetus kodanikega kiire ning asjakohane. jätkatakse vabatahtlike päästekomandode ja abipolitseinike toetamist.

195 Krista Nelke

Image
Mis seob Sind Järva vallaga? Olen sündinud, kasvanud ja elanud Amblas. Tulenevalt haldusreformist tekib seos alates oktoobrist, kui Ambla vallast saab Järva valla osa. Mis haridust omate, mis tööd teete ning millega veel tegelete? Olen lõpetanud Ambla Põhikooli ja Tapa Keskkooli. Antud momendil on pooleli õigusteaduse õpingud Tartu ülikoolis. Igapäevaselt töötan kliendihaldurina hulgikaubanduses. Kuulun MTÜ Ambla Haridusseltsi juhatusse alates selle asutamisest 2004. Kuidas olete seni omavalitsuse juhtimisega seotud olnud? Olin Ambla valla volikogu liige eelmisel perioodil. Olen olnud maaelu- ja eelarvekomisjoni liige, lisaks sotsiaalkomisjoni liige ja pool perioodi komisjoni esimees ning volikogu esindajana kuulusin Ambla Lasteaed-Põhikooli hoolekogusse. Sellel volikogu perioodil olin aasta aega asendusliige. Miks kandideerite ja ning mille eest kõige rohkem seisaksite kui pääseksite volikokku? Kuna mulle on oluline, et tavaliste inimeste hääl jõuaks kaugemale bussipeatu

203 Silva Kärner

Image
Mis seob Sind Järva vallaga? Olen elanud Järva valla territooriumil suurema osa oma elust ning siin teinud karjääri nii pedagoogina kui kooli juhtimistegevuses. Olen seotud Järvamaaga juba lapsest saati, kui õppisin Türi Keskkoolis. Pärast kõrgkooli lõpetamist olen töötanud õpetajana Karinu ja Järva-Jaani koolis kokku 41 aastat ning vahepeal psühholoogina Türi Majandusgümnaasiumis. Osalenud maakonna erinevate komisjonide töödes: juhtinud inimeseõpetuse õpetajate ainekomisjoni 1998-2003, 2008-2013 ja õppealajuhatajate sektsiooni 2016-2017, tegev alaealiste komisjoni töös ja osalenud rahvatantsujuhtide töörühmas). 2014 ja 2016. aastal sai korraldatud Järva-Jaanis maakonna memmede rahvatantsurühmade tantsupeod, kus osalesid ja tulevase Järva valla tantsurühmad. Mis haridust omate, mis tööd teete ning millega veel tegelete? Olen omandanud kõrghariduse TallinnaPedagoogilises Instituudis õpetajana (1976) ja Tartu Ülikoolis psühholoogina (1992) ning kaitsnud TÜ pedagoogika teadusmagis

Kultuur, sport ja vaba aeg

Järva valla LASTE, NOORTE, PEREDE ja EAKATE heaks IV Kultuur, sport ja vaba aeg Järva vallas toetatakse kohalike kultuurikollektiivide tegevust ning huviringide toimimist. luuakse olemasoleva infrastruktuuri baasil täiendavad võimalused nii noortele kui täiskasvanutele enda mitmekülgseks arendamiseks. jätkatakse traditsiooniliste sündmuste korraldamist ning toetatakse uusi algatusi. tagatakse raamatukogude tegevus olemasolevates kohtades. toetatakse olemasolevate spordivõistkondade jätkamist, spordiringide läbiviimist ning spordiklubide tegutsemist. korraldatakse ülevallalisi tervisespordi- ja seeriavõistlusi. luuakse täiendavaid puhke- ja virgestusvõimalusi. jätkatakse koostööd omavalitsuse ning koguduste vahel. aidatakse järjepidevalt kaasa muuseumite tegevuse arendamisele.

196 Kristjan Siiroja

Image
Mis seob Sind Järva vallaga? Elan, töötan ning olen ettevõtja tulevases Järva vallas. Minu kodu asub praeguses Kareda vallas Müüsleri külas. Olen uhke oma kodukandi üle ning soovin anda oma panuse selle arengusse. Mis haridust omate, mis tööd teete ning millega veel tegelete? Olen omandanud Sisekaitseakadeemias päästja eriala, hetkel õpin edasi päästemeeskonna juhi eriala. Töötan Koeru päästekomandos kutselise päästjana, samuti olen Järva-Jaani vabatahtlik päästja, millega annan enda panuse meie kogukonna turvalisusesse. Veel tegutsen ettevõtjana turismi ja meelelahutuse valdkonnas. Olen Kilplane OÜ juhatuse liige, millest on välja kasvanud edukas pereettevõte. Tegutsen ka transpordi ja logistika valdkonnas. ViaEst Logistics OÜ on arenev logistika ettevõte. Veel olen BTR Racing MTÜ juhatuse liige, oleme korraldanud jääraja võistlusi ning selle nime all osalevad meil ekipaazid ka rahvaralli võistlustel, kus olen olnud võistlusautos kaardilugeja rollis. Kuidas olete seni omavalitsu

Sotsiaaltöö

Järva valla LASTE, NOORTE, PEREDE ja EAKATE heaks III Sotsiaaltöö Järva vallas säilitatakse ja arendatakse kodulähedast sotsiaaltööd. tagatakse lastekaitsespetsialistide olemasolu üle valla. tagatakse sotsiaaltöötaja vastuvõtt ja dokumentide menetlemine igas piirkonnas. toetatakse terviseedendamist vähemalt samas mahus ja proportsioonis nagu seni ning tehakse koostööd perearsti, hambaravi ja muude teenuste paremaks osutamiseks. toetatakse päevakeskuste tegevust ning arengut. osaletakse erinevates programmides (südamenädal, tervisenädal jne) ning tehakse koostööd erinevate organisatsioonidega täiendavate teenuste osutamiseks kohapeal. tehakse koostööd ülevallaliste ürituste ja sündmuste korraldamiseks (eakate päev, suurte perede üritused jne) ja toetatakse ülemaakondlikel üritustel osalemist. jätkatakse sünnitoetuste, ranitsatoetuste ja matusetoetuste maksmist. toetatakse vähekindlustatud ja toimetule

193 Kaido Krause

Image
Mis seob Sind Järva vallaga? Järva vallaga seob mind see, et ma olen sündinud Järvamaal, minu kodu asub tulevases Järva vallas ehk praeguses Koigi vallas, Kahala külas, ma töötan ja minu pere elab Järva vallas. Kõik see on hingelähedane ja mul ei ole vähimatki tahtmist siit ilusast ja kaunist Järvamaalt lahkuda, vaid pigem soovin panustada oma kodukohta ja kogu valla hüvanguks midagi ära teha. Mis haridust omate, mis tööd teete ning millega veel tegelete? Olen omandanud Eesti Maaülikoolis 2007.aastal keskkonnamajanduse eriala ja mulle on väljastatud sotsiaalteaduse bakalaureusekraad. Mis puudutab edasisi õpinguid, siis olen veendunud, et tulevikus sooviksin juurde ennast täiendada magistriõppes haldusjuhtimise või majanduse erialal. Alates 2013.a detsembrist töötan Koigi Vallavalitsuses maa-ja ehitusnõunikuna. Minu tööülessannete hulka kuuluvad teede hooldus, ehitusjärelvalve ning ehitus -ja kasutuslubade väljastamine ning kõik mis seondub maareformi läbiviimisega ja maade m

197 Marta Kondas

Image
Olen Aravetel elanud ja töötanud alates 1.08.1983. Mulle on alati korda läinud, mis toimub minu ümber. Olen inimene, kes märkab kui miski viltu, ei toimi või vajab abi. Olen Kodukant Järvamaa juhatuse liige alates 2002. aastast, vahepeal 3 aastat olnud ka revident, valutan südant organisatsiooni enda kui ka Järvamaa külade eest. Püüan süstida optimismi vabatahtlikku tööd tegevatesse inimestesse. Räpina Sovhoostehnikumi lõpetanuna on mul aiandusagronoomi kutse, aga ma ei ole agronoomina töötanud. 1978. aastal lõpetasin traktoristi kursused ja asusin töötama mehhanisaatorina, siis juba rehvitehnikuna, tehno hoole raamatupidajana, automajandi juhatajana ja käesoleval ajal töötan laohoidjana Aravete Agro AS-is. Viimasel  ajal olen läbinud erinevaid täiendkoolitusi: rahvusvaheline projektijuhtimine, suhtlemiskoolitus, meeskonnatöö, arvutiõpetus, inglise keele algtase jne. Olen Kangrumäe Külakultuuri Edendamise Seltsi asutaja ja juhatuse esimees. 2009. aastal ehitasime külameede 3.2 t

Lõplik nimekiri

Täna esitasime Järva valla valimiskomisjonile alljärgneva valimisnimekirja. Meil on väga erinevate valdkondade esindajad kõigist seitsmest ühinevast omavalitsusest. Järgemööda tutvustame meie tublisid inimesi siinsamas blogis. Hoidke ennast kursis. 187 Arto Saar 188 Ants Välimäe 189 Anu Tommula 190 Elmar Luha 191 Ester Valdvee 192 Eveli Meibaum 193 Kaido Krause 194 Kaie Altmets 195 Krista Nelke 196 Kristjan Siiroja 197 Marta Kondas 198 Meelis Kaseväli 199 Meelis Mändla 200 Raivo Tamm 201 Riho Sepp 202 Siiri Tammiste 203 Silva Kärner 204 Tene Metsma 205 Tuve Kärner 206 Urmas Glase 207 Urmas Raaper 208 Ülle Jääger

191 Ester Valdvee

Image
Mis seob Sind Järva vallaga? Elan Albu kandis alates 1970. aastast. Albus sain kokku oma tulevase abikaasaga, kellega koos oleme rajanud oma kodu ja suureks kasvatanud kolm poega. Mis haridust omate, mis tööd teete ning millega veel tegelete? Oman metsanduslikku kõrgharidust ja olen töötanud peaaegu 12 aastat Tammsaare metskonnas. Praegu töötan Jänedal maaeluministeeriumi hallatavas Maamajanduse Infokeskuses maaelu- ja innovatsioonivõrgustiku osakonnas juhtivspetsialistina, kus minu peamisteks ülesanneteks on maaeluvõrgustiku ürituste ja hangete korraldamine. Olen end pidevalt täiendanud erinevatel täiendkoolitustel, millest mahukamad on olnud mitmed õigusalased (s.h riigihanked) koolitused, säästvat arengut toetava õppemetoodika koolitus ja vabaühenduste juhtide koolitus. Põhitöö kõrvalt olen jäänud hinge ja südamega loodusinimeseks. Kuulun Eesti ornitoloogiaühingusse ja Eesti orhideekaitse klubisse, olles juba kümme aastat ka klubi president. Oma loodusarmastust ja teadmisi

194 Kaie Altmets

Image
Olen sündinud Setomaal aga suurema osa elust elanud Järvamaal ning alates 1979.a Koigi vallas Sõrandu külas. Olen olnud abielus  42 a Vargamäelt pärit abikaasaga, meil on 3 täiskasvanud last ja 11 lapselast. Tööelu on olnud mitmekülgne, esimese kutsehariduse sain Säreveres ja Väimelas õppides ja see oli zootehnika. Töötasin kokku 10 aastat loomakasvatuses noorkarjatalitajast zootehnikuni, kolhoosid lõppesid otsa ja siis jäin esimest korda töötuks. Mõne aja pärast kutsuti Eesti Posti asendama haigeks jäänud Sõrandu postiljoni, sellele lisandus postivedu pensionile jäänud Väike-Kareda ringile ja seejärel sai minust esimene Järvamaa autopostiljon, piirkond laienes samuti ning tuli juurde veel ka Laimetsa postiring. Selline 70 km pikkune postivedu kestis 5 a, kui tollane postiauto Tauria amortiseerus ning postitöö korraldati ringi. Et aga Sõrandust bussiga poole seitsmeks iga päev polnud võimalik tööle saada ja mitut autot majapidamises polnud, tuli sellestki tööst loobuda. Teisel aas

Haridus ja noorsootöö

Järva valla LASTE, NOORTE, PEREDE ja EAKATE heaks II Haridus  ja noorsootöö  Järva vallas tagatakse igale lapsele kvaliteetne alus- ja põhiharidus võimalikult kodu lähedal. tagatakse kvaliteetne, kaasaegne ning muutunud  õpikäsitlustest lähtuv gümnaasiumihariduse andmine, säilitades  mittestatsionaarse õppevormi kaugõppes. jätkatakse õppekeskkonna parendamist kõikides haridusasutustes. toetatakse huvihariduse andmist ja suurendatakse kättesaadavust kõikidele Järva valla lastele. laiendatakse laste huvitegevuse valikuvõimalusi kasutades erinevate piirkondade tugevusi. jätkatakse Koeru muusikakooli tegevust ning laiendatakse tegevuskohti teistesse keskustesse. luuakse täiendavad võimalused elukestvaks õppeks. jätkatakse ja arendatakse noortekeskuste tegevust läbi koostöövõrgustiku. rakendatakse mobiilset noorsootööd, mis lähtub noorte vajadustest ning soovidest. toetatakse erinevate noorteühend

200 Raivo Tamm

Image
Mis seob Sind Järva vallaga? Olen aastast 2000 Imavere valla elanik ja töötan siin. Oktoobrist 2017 on Imavere vald Järva valla osa Mis haridust omate, mis tööd teete ning millega veel tegelete? Oman kõrgemat (magister) haridust- lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Ülikooli füüsika-matemaatika õpetaja eriala. Tegelen alates 2000. aastast igapäevaselt Imavere PÕhikooli juhtimisega ja õpilaste õpetamisega (füüsika ja loodusõpetus). Kuulun kolme MTÜ-sse- Tahe teha (asutajaliige), Imavere spordiklubi ja Järvamaa koolijuhid (asutaja ja juhatuse liige). Kuidas olete seni omavalitsuse juhtimisega seotud olnud? Olen Imavere Vallavalitsuse liige. Olen olnud OÜ Imavere soojus nõukogu liige ja esimees. Eelnevatel aastatel võtsin osa Imavere valla õigus- ja korrakaitsekomisjoni ning haridus- ja kultuurikomisjoni tööst.  Miks kandideerite ja ning mille eest kõige rohkem seisaksite kui pääseksite volikokku? Tahan volikogus seista ettevõtluse ja hariduse arengu eest. Samuti